CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา FM 97.50 MHz โทรศัพท์ 053-327677

ส่ง SMS พิมพ์ 77 เว้นวรรค ตามด้วยข้อความ ส่งมาที่ 4642244

ผังรายการวันจันทร์-ศุกร์

ผังรายการวันจันทร์-ศุกร์

05.00-06.00 

รายการ ถ่ายทอดรายการธรรมมะเพื่อประชาชน จาก สถานีวิทยุพุทธศาสนา
รูปแบบ ธรรมมะ 

06.00-07.00 รายการ "เจ๊าแล้วแก้วต๋า" โดย น้อง ปฏิญญา ตั้งตระกูล 
รูปแบบ รายการท้องถิ่นสาระบันเทิง
07.00-07.30 ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย  
07.30-08.00 รายการ "เบิกฟ้าล้านนา" โดย รชต หิรัญญ์
รูปแบบ เพลงเก่าและแจ้งวันปั๊กกะตืนล้านนา เรื่องราวในอดีตและพยากรณ์อากาศ
08.00-09.00 

รายการ "ตี้นี่ล้านนา" โดย คำโน๊ต เมืองฝาง 
รูปแบบ บันเทิงท้องถิ่นและวรรณกรรมล้านนา

09.00-11.00 

รายการ "มาอู้กำเมืองกั๋นเต๊อะ" โดย หนานปั๊กกะตืน
รูปแบบ ท้องถิ่นบันเทิงและสารประโยชน์

11.00-12.00 

รายการ "ตี้นี้ล้านนา" โดย คำโน๊ต เมืองฝาง 
รูปแบบ เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับล้านนา

12.00-13.00  ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
13.00-14.00 รายการ "บรรเลงล้านนา" โดย หนานเกียรติ์ อุดม หลีตระกูล และ คำแฮ็ค เมืองฝาง
รูปแบบ วรรณกรรมล้านนา / ภูมิปัญญาล้านนาในหลายแขนง
14.00-15.00  รายการ "ล้านนาวาไรตี้" โดย ผอ.กะฒ่อมน้อย
รูปแบบ รูปแบบ ล้านนาวาไรตี้ เพลงคำเมืองเก่า เพลงลูกทุ่งเก่า
15.00-16.00  รายการ "เทพธารามา มาแล้ว" โดยคุณเทพธารา ปัญญามานะ
รูปแบบ ฟังข่าว/เพลงคำเมืองเก่า ๆ และวิถีชาวบ้านล้านนา
16.00-17.00 

รายการ "วรรณกรรมล้านนา" โดย สมาคมสืบสานตำนานปี่ซอ 
รูปแบบ เรื่องราวของศิลปะการแสดงของล้านนาในแขนงต่าง ๆ

* ทุกวันศุกร์
รายการ ฟังเพลงเก่าเล่าขวัญพยาธิ โดย วิไล ไชยปราการ
รูปแบบ เรื่องราวของสุขภาพคนบ้านเฮา

17.00-18.00 

รายการ รอบเวียงเจียงใหม่ โดย ปี้เดือนและน้องเก่ง วีระอนงค์ ถ่ายทอดสัญญาณจาก สวท.เชียงใหม่ 
รูปแบบ เพลงคำเมือง เรื่องราวต่าง ๆ จากเมืองเชียงใหม่ 

18.00-19.00 

รายการ  "ธรรมมะยามเย็น" ถ่ายทอดสัญญานเสียงจากสถานีวิทยุพุทธศาสนา FM 96 MHz
รูปแบบ ทำวัตรเย็น

19.00-20.00 

รายการ "สืบสานล้านนา" โดย รชตฯ หิรัญญ์และน้องเฮือนคำ
รูปแบบ วรรณกรรมล้านนา ภูมิปัญญาล้านนาหลายแขนง

* ทุกวันศุกร์
รายการ "อู้จ๋าภาษายอง" โดย เอ๋ สบทา
รูปแบบ  รายการท้องถิ่นบันเทิง

20.00-21.00 รายการ "ยามค๋ำ ฮ๋ำเพลง" โดยดีเจโย่ง ลักกี้ไนน์
รูปแบบ เพลงเพื่อชีวิต
21.00-22.00 รายการ "ตำนานเพลงเก่า" โดย ลุงนาวา 
รูปแบบ เพลงเก่าหลากหลายสไตล์
22.00-23.00 รายการ "กำเมืองไลฟ์สไตล์" โดย น้องคำนัท เมืองฝาง
รูปแบบ ฟังเพลงหลากหลายสไตล์ เพลงคำเมือง ลูกทุ่ง สตริง ฯลฯ
23.00-24.00รายการ "ม่วนงันยามเดิ๊ก" โดย คำวุฒิ แม่แตง
รูปแบบ อู้กั๋นสำเพเหระ เพลงและเรื่องเล่าต่าง ๆ ในยามเดิก ๆ 
24.00-05.00

ปิดสถานี
* เว็บไซต์ฟังเพลงได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

ผังรายการวันเสาร์

ผังรายการวันเสาร์

00.00- 05.00
 

เพลงคำเมือง โดย cm77.com

05.00- 06.00
 

รายการ ธรรมมะ ลิงค์สัญญาณจาก สถานีวิทยุวัดฝายหิน
รูปแบบ ธรรมมะ 

06.00- 07.00
 รายการ ธรรมมะ ลิงค์สัญญาณจาก สถานีวิทยุวัดฝายหิน
รูปแบบ ธรรมมะ 
07.00- 07.30
 ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย  
07.30 - 08.00
 รายการ "เบิกฟ้าล้านนา" โดย รชต หิรัญญ์
รูปแบบ เพลงเก่าและเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ของล้านนา
08.00 - 09.00
 รายการ "สืบฮีตโตยฮอยกึ๊ดกอยของเก่า" จัดโดย ป้อหนานจู เจียงยืน
รูปแบบ พูดถึงฮีตฮอยล้านนาในปัจจุบันและอดีต 
09.00 – 11.00
 รายการ "สวัสดีเจ้า" โดย ปี้อ้อ พิมพินันท์ 
รูปแบบ เพลงคำเมืองและสาระบันเทิง
11.00 – 12.00
 รายการ "ฮีตฮอยล้านนา" โดย แม่แสงจันทร์ สายวงค์อินทร์
รูปแบบ เรื่องราวของวิถีชีวิตของล้านนา
12.00 – 13.00
 รายการ "สืบสายลายไต" โดย รชต หิรัญญ์
รูปแบบ เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับคนไตในล้านนา
13.00 – 15.00
 รายการ "ซอม่วน จวนฟัง" โดย คุณป๊อบ ทศรรห์ (เพลงซอ)
รูปแบบ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับขับซอทุกชนิดกับคนรุ่นใหม่
15.00 –17.00
 

รายการ "เสียงต๋ามสาย" โดย แจ็ค แมงเวา 
รูปแบบ เพลงกำเมือง อู้กำยอ

17.00 – 19.00 
 รายการ "สืบฮีตสานฮอย" โดย ครูบอย หางดง
รูปแบบ เพลงล้านนาและวรรณกรรมล้านนา
19.00 - 20.00
20.00 - 22.00
 

รายการ "ฮ้องรำทำเพลง" โดย ทีมงาน cm77

รายการ "ลูกทุ่งบ้านเฮา" โดย อ้ายปุ๊ดซีแลนด์
รูปแบบ เพลงลูกทุ่งและเพลงกำเมือง

22.00 - 24.00
 รายการ "บันเทิงล้านนา" โดยหนุ่มเอก เอกวัฒน์ เทพวงค์
รูปแบบ อู้กั๋นสำเพเหระ เพลงและเรื่องเล่าต่าง ๆ ในยามเดิก ๆ

ผังรายการวันอาทิตย์

ผังรายการวันอาทิตย์

00.00- 05.00
 

เพลงคำเมือง โดย cm77.com

05.00- 06.00
 

รายการ ธรรมมะ ลิงค์สัญญาณจาก สถานีวิทยุวัดฝายหิน
รูปแบบ ธรรมมะ 

06.00- 07.00
 รายการ ธรรมมะ ลิงค์สัญญาณจาก สถานีวิทยุวัดฝายหิน
รูปแบบ ธรรมมะ 
07.00- 07.30
 ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย  
07.30 - 08.00
 รายการ "เบิกฟ้าล้านนา" โดย รชต หิรัญญ์
รูปแบบ เพลงเก่าและเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ของล้านนา
08.00 - 09.00
 รายการ "สืบฮีตโตยฮอยกึ๊ดกอยของเก่า" จัดโดย ป้อหนานจู เจียงยืน
รูปแบบ พูดถึงฮีตฮอยล้านนาในปัจจุบันและอดีต 
09.00 – 11.00
 รายการ "สวัสดีเจ้า" โดย ปี้อ้อ พิมพินันท์ 
รูปแบบ เพลงคำเมืองและสาระบันเทิง
11.00 - 12.00
 รายการ "ก๊อนไก๊ใบลาน" โดย ศราวุธ กาวิชัย
รูปแบบ
 เรื่องราวเกี่ยวกับความรู้บนใบลานในสมัยก่อน
12.00 – 13.00
 รายการ "สืบสานลายไต" โดย รชต หิรัญญ์และครูส่างคำ
รูปแบบ เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับคนไตในล้านนา
13.00 – 15.00
 รายการ "บันเทิงล้านนา" โดย หนุ่มเอก เอกวัฒน์ เทพวงค์ 
รูปแบบ เพลงลูกทุ่ง ลูกทุ่งคำเมือง เพลงเพื่อชีวิต
15.00 –17.00
 

รายการ "สืบสานบ้านเฮา" โดย โดยคำโน๊ต เมืองฝาง 
รูปแบบ 
วรรณกรรมล้านนาและเพลงล้านนา

17.00 - 19.00
 

รายการ "ค่าวฮ่ำกำซอ" โดย บ่าวหน้อยเวียงแก่น
รูปแบบ เพลงกำเมือง ผสม ซอ

19.00 - 21.00
 

รายการ "เสงปี้น้องไต" โดย จายโหลงเจ๋ง แล นางแสงคำนวล
รูปแบบ 
ว่าด้วยประเพณี วัฒนธรรม ของเครือ "ไท" 

21.00 – 22.00
 

รายการ "ตำนานเพลงเก่า" โดย โดย ลุงนาวา
รูปแบบ เพลงเก่าหลากหลายสไตล์ 

22.00 - 24.00
 รายการ "ม่วนงันยามเดิก" โดยทีมงาน cm77.com 
รูปแบบ อู้กั๋นสำเพเหระ เพลงและเรื่องเล่าต่าง ๆ ในยามเดิก ๆ 

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS

ผู้สนับสนุน

เอิ้นบอกข่าว

มาฮ่วมเป็นส่วนหนึ่งของ CM77 ฮ่วมกันบอกข่าวประชาสัมพันธ์ ไผตี่มีข่าวสารล้านนาต่างๆ สถานตี่แอ่ว ฮ้านของกินลำ หรือซะป๊ะข่าวต่างๆ ก็เอามาบอกได้เน้อเจ้า

บอกข่าวประชาสัมพันธ์ คลิก

ตลาดต้นลำไย ตลาดวิถีวัฒนธรรมล้านนา
วิริยะ โอเคยูสคาร์
TOT 3G
Top North Hotel Chiangmai
Top North Tour
เชียงตุง เมืองแห่ง 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู
Google+
Facebook
Twitter
Youtube
RSS feed