โครงการทัวร์วัฒนธรรม ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เยือนถิ่นดินแดนชนเผ่าไทในลาวและไทดำเมืองแถน

25 กรกฎาคม 2016 | หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม, พาดหัวข่าว

โดย ศูนย์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ร่วมกับ วิทยุล้านนา FM 97.5 MHz และ cm77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา www.cm77.com วันที่ 21-24 ตุลาคม 2559 (3 คืน 4 วัน)

เยือนถิ่นดินแดนชนเผ่าไทในลาวและไทดำเมืองแถน

เชียงของ - ห้วยไซ - หลวงน้ำทา - อุดมไช - เมืองขวา ลาว - เดียนเบียนฟู เวียดนาม สัมผัสธรรมชาติกับความเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ของวิถีไทพื้นถิ่น

วันที่ 21-24 ตุลาคม 2559 (3 คืน 4 วัน)

*******

กำหนดการเดินทาง

วันศุกร์ที่ 21 ต.ค. 2559 จ.เชียงใหม่ - เชียงของ - หลวงน้ำทา - อุดมไซ

 • 02.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบหน้าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ (เทคโนตีนดอย) - ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซค์ อ.เชียงของ
 • 08.00 น. ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองจากด่านเชียงของ และด่านลาว เสร็จ ขึ้นรถตู้สู่ถนน R3A มุ่งสู่ หลวงน้ำทา
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านคัวไท หลวงน้ำทา
 • 13.00 น. มุ่งสู่เส้นทาง 13 เหนือ ไปอุดมไซ แวะเที่ยวชมพูทาดเซิ่ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของแขวงอุดมไซ แวะชมวิวเมืองอุดมไซ
 • 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านกันยา จากนั้นเขาที่พักที่โรงแรมไซชะนะ(ไชยชนะ) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 22 ต.ค. 2559 อุดมไซ - เมืองขวา - เดียนเบียนฟู(เมืองแถน)

 • 06.00 น. นำคณะรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 07.00 น. คณะออกเดินทางพร้อมกันมุ่งสู่เมืองแถน(เดียนเบียนฟู) ผ่านเมืองล่า แวะไหว้พระเจ้าสิงคำ พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านชาวเมืองพื้นถิ่นนับหลายร้อยปี แล้วมุ่งหน้าสู่เมืองขวา และเมืองใหม่ ไปสู่เมืองเดียนเบียนฟู
 • 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ผ่านพิธีการ ตม. ลาว-เวียดนาม เรียบร้อยนำท่านออกเดินทางเข้าเมืองแถน(เดียนเบียนฟู) ระยะทาง จากด่าน 35 กิโลเมตร
 • 15.00 น. นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่ชาวเวียดนามเรียกว่า เนเชี่ยน หรือ เจียน ทั่ง ลิด ซือ ซึ่งได้แสดงถึงอาวุธสงครามของทหารเวียดนามและของทหารฝรั่งเศสที่สู้รบกันในช่วงปีพ.ศ. 2489- 2497 ชมรูปปั้นจำลองของผู้นำทหารของเวียดนาม ชมป้อมปราการ Phu An Nan
 • 19.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเย็นและชมการแสดงของชาวไทดำ เข้าสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 2559 เดียนเบียนฟู - เมืองขวา - อุดมไซ - หลวงน้ำทา

 • 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • 07.00 น. ชมตลาดเช้าของเมืองแถน(เดียนเบียนฟู) ของชาวไทดำ และนำท่านเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานอนุสาวรีย์วีรชน เพื่อชัยชนะ ของคนเวียดนามในใจกลางเมืองเดียนเบียนฟู และออกเดินทางสู่เมืองขวา และอุดมไซ
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 น. นำท่านมุ่งสู่เมืองหลวงน้ำทา สปป.ลาว
 • 17.00 น. เข้าสู่ที่พักโรงแรมดอกจำปา ซึ่งใกล้กับตลาดยามเย็น ๆ ของเมืองหลวงน้ำทา
 • 19.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเย็นที่ร้าน คัวไท เมืองหลวงน้ำทา พร้อมชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงน้ำทา และให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ 24 ต.ค. 2559 หลวงน้ำทา - ห้วยไซ - เชียงของ - เชียงใหม่

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 • 08.00 น. นำท่านเยี่ยมชมตลาดเช้าเมืองหลวงน้ำทา และเดินทางต่อไปเมืองห้วยไซ
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้วยไซริเวอร์ไซค์ และแวะซื้อของปลอดภาษี ก่อนออกเดินทางกลับ
 • 14.00 น. นำท่านผ่านพิธีการ ตม.ลาว เดินทางข้ามมายัง อำเภอเชียงของเพื่อกลับเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

ค่าร่วมเดินทาง ท่านละ 9,900 บาท (รับจำนวนจำกัด) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและจองได้ที่ 080-1252577 หรือ 053-327677

*******

**หมายเหตุ โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือสลับโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

ค่าร่วมเดินทางรวม

 • รถตู้ปรับอากาศ เชียงใหม่ - เชียงของ ทั้งไปและกลับ
 • รถตู้ปรับอากาศ ห้วยไซ - เดียนเบียนฟู ทั้งไปและกลับ
 • ค่าที่พัก 3 คืน ตามรายการ พักห้องละ 2 ท่าน (นอนเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 • ค่าอาหาร 11 มื้อตามรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม อาหารว่าง (ยกเว้นแอลกอฮอล์) ตลอดเส้นทาง
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ทั้งสองประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 200,000 บาท
 • ค่าทำเอกสารเข้าประเทศลาวและเวียดนามสำหรับคนไทย (ส่งเอกสารทำวีซ่าล่วงหน้า 15 วัน ก่อนเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และ เอกสารสำคัญเพื่อการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ค่าประกันชีวิตส่วนตัว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการกำหนด
 • ค่าอาหารตามสั่ง พาหนะที่นอกเหนือรายการ , ทิป
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

เอกสารประกอบการการเดินทางลาวและเวียดนาม (ก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน)

 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจสอบ)
โดย: ศูนย์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS