ห้ามแรงงานต่างด้าวหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

16 กันยายน 2016 | หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

ห้ามแรงงานต่างด้าวหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ย้ำ รปภ.ต้องเป็นคนไทยเท่านั้น

นางเยาวภา  พิบูลย์ผล  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจำนวนมากที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว ทำหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) และส่งไปทำงานตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม หอพัก ร้านอาหาร บริษัท/ห้างร้าน เป็นต้น ซึ่งแรงงานต่างด้าว จะไม่สามารถทำงานเป็นรปภ.ได้ เพราะตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ระบุว่า งานใดที่คนต่างด้าวอาจทำได้ ต้องคํานึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยและความต้องการแรงงานตางด้าวที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ  ซึ่งได้อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานใน 2 ตำแหน่งคือกรรมกรใน 24 กิจการของนายจ้าง และงานรับใช้ในบ้านเท่านั้น

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 กำหนดให้ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนซึ่งมีอายุคราวละ 3 ปี และเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์     จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย     จากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง และห้ามผู้ที่เคยกระทำผิดทางเพศเป็นรปภ. อย่างเด็ดขาด  เนื่องจากธุรกิจรักษาความปลอดภัยมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน ทั้งด้านความปลอดภัย   ในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ผู้ที่จะทำอาชีพนี้ต้องมีมาตรฐานเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ และความสงบสุขของสังคมเป็นหลัก

ฉะนั้น แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติ หรือบุคคลที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย จึงไม่สามารถทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ หากพบว่าแรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงาน แต่ไม่ทํางานตามประเภทหรือลักษณะงาน และกับนายจ้าง ณ ท้องที่หรือสถานที่และเงื่อนไขตามที่ไดรับอนุญาต จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนนายจ้างมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากเป็นแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน       จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นายจ้างมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่(สาขาย่อย) ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2911-4 ในวันและเวลาราชการ

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS