สคช. จับมือภาคการศึกษา เจาะลึกมาตรฐานอาชีพ สนองตอบความต้องการผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

18 กันยายน 2016 | หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

สคช.จับมือทุกภาคส่วน จัดสัมมนา "เจาะลึกมาตรฐานอาชีพ บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ " เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับ ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและบุคลากรในอาชีพ เข้าสู่ระบบการทดสอบและประเมินมาตรฐาน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559  โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง หรือ ภาคเอกชน สมาคมต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาลัยอาชีวเชียงใหม่ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย สถาบันไทย- เยอรมัน สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย บริษัท เฮลท์ล้านนา สปา จำกัด สถาบันผ้าทอหริภุญชัย โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จ.เชียงใหม่  เวลา 09.00-16.30 น.

image

นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ  สคช. กล่าวว่า ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เป็นที่ยอมรับและถูกนำไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม โดยสถาบันฯ ต้องอาศัยความมือและมีกลไกสนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและกำลังเข้าสู่การทำงาน กลุ่มบุคคลที่อยู่ในสาขาอาชีพที่มีมาตรฐานอาชีพรองรับ และผู้เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปคัดเลือกพนักงานใหม่และใช้ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเดิมในหน่วยงานได้

ผอ.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวอีกว่า ขณะนี้แต่ละภาคส่วน ยังมีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพที่กระจัดกระจาย ไม่ถูกต้องตรงกันนัก ที่สำคัญที่สุดคือ ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า จะนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปใช้ประโยชน์ในภารกิจของตนเองได้อย่างไร ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องจัดการสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้กับภาคส่วนต่าง ๆ เป็นการเฉพาะอย่างถูกต้องและเหมาะสม

"เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปใช้ประโยชน์ในภารกิจของตนเองได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกลไกในการสนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อนให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ รวมทั้งตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน" นายวีระชัยกล่าว

ทางด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคการศึกษากับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้เกิดการเข้ารับการประเมินของนักเรียนนักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษาและบุคลากรในอาชีพ เพื่อสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในอาชีพ ได้หันมาสนใจถึงคุณวุฒิวิชาชีพ และเข้ามาขอรับการประเมินและการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพต่อไป

สำหรับกลุ่มเป้าหมายการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในอาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ แมคคาทรอนิกส์ บริการยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ โลจิสติกส์ การให้บริการสปา การท่องเที่ยวโรงแรม อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ซึ่งมีคณะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรในอาชีพอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก  นอกจากนี้ยังมีการเสวนาและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการร่วมมือในการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้ว

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ครม.ได้อนุมัติงบประมาณสำหรับการประเมินการสอบคุณวุฒิวิชาชีพในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2563 เป็นจำนวน 310,000 คน ให้แก่บุคลากรในสายอาชีพต่างๆ เพื่อนำไปสู่การยกระดับกำลังคนให้เป็น Competitive Workforce และเตรียมพร้อมในการก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งจะทำให้บุคลากรของประเทศไทยมีสมรรถนะในการทำงานและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โทร. 02 617 7970

image

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS