ชาวเชียงใหม่เริ่มแล้ว สักการะพญามังราย ในโอกาสครบรอบ 721 ปีสร้างเมืองเชียงใหม่

7 เมษายน 2017 | หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

โดยกลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณีฯ มีพระธรรมเสนาบดี เป็นที่ปรึกษา อดีต ผวจ.ธานินทร์ สุภาแสน นำคณะประกอบพิธีบวงสรวงรูปหล่อพญามังรายที่สร้างสมโภช 720 ปีมาประดิษฐานที่ข้างอำเภอเมือง ที่สำนักพุทธฯมอบให้มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพใช้เป็นที่สร้างหอคำ

เมื่อสายวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.39 น. พระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และประธานมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ มอบให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการกลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ นำโดยนายธานินทร์ สุภาแสน อดีต ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธาน ประกอบพิธีจึงอัญเชิญพระบรมรูปพญามังรายจากโรงหล่อกุลวัฒนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มาประดิษฐาน ณ สถานที่จะสร้างหอคำ (ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์ 1 ไร่ 36 ตารางวา และอนุญาตให้มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ จัดสร้างเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงบูรพกษัตริย์ผู้ทรงคุณแก่แผ่นดินเชียงใหม่) ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมกับประกอบพิธีบงสรวงสักการะ เนื่องในโอกาสเมืองเชียงใหม่จะมีอายุครบ 721 ปีในวันที่ 12 เมษายนนี้ด้วย

ในพิธีดังกล่าว มีนายวัลลภ นามวงศ์พรหม กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวยื่นโยงโองการบวงสรวง มีนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ มาเป็นประธานจุดธูปเทียนสักการะ นายธานินทร์ สุภาแสน นำโปรยข้าวตอกดอกไม้ และสรงน้ำขมิ้นส้มป่อย นายภาคินัย ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิ ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ พร้อมผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้ เมื่อต้นปี 2559 คณะบุคคลกลุ่มหนึ่งได้หารือกัน ณ ภัตตาคารชั่งไห่หลง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ว่าเมื่อถึงวาระครบรอบ 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2559 ชาวเชียงใหม่ควรจะมีอะไรเป็นอนุสรณ์สถาน และภาคประชาชนควรทำกิจกรรมใดที่สมควร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง และลูกหลานสืบไปภายหน้า ในการหารือกันเริ่มแรกมี นายนพพร ประโยชน์เจริญผล นายวัลลภ นามวงศ์พรหม นายจำรูญวิทย์ จันนรานนท์ นายเล็ก สฤษดิ์สมบัติ นายอำนาจ จงยศยิ่ง นายอธิการ ฉัตราวรารัตน์ นายจิรชัย คงคาดิฐ นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง นางศิริวรรณ ตุลาพันธ์พงศ์ นายวีระศักดิ์ เขื่อนแก้ว นายบุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์ เป็นต้น เบื้องต้นมีความคิดที่จะหล่อพระพุทธรูปที่มีความสำคัญกับพญามังราย คือ พระเจ้าค่าคิง ซึ่งเป็นพระที่พญามังรายสร้างเมื่อครั้งประทับอยู่เวียงกุมกาม ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระเจ้าเม็งราย จึงได้ทำโครงการในการดำเนินการหล่อขึ้น และหาสถานที่ประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนสักการะ

เพื่อให้การดำเนินการจัดหล่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ จึงได้ตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งชื่อ “กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่” โดยมีคณะกรรมการคือ นายธานินทร์ สุภาแสน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย นายอินสม ปัญญาโสภา นายสุรชัย จงรักษ์ นายอุทัย ลือชัย นายรัตน์ ปาละพงศ์ นายนพพร ประโยชน์เจริญผล นายวัลลภ นามวงศ์พรหม นายจำรูญวิทย์ จันนรานนท์ นายสถาพร สุขใหญ่ นายสุรศักดิ์ ณ เชียงใหม่ นายปราโมทย์ สมัครการ นายอุดมสุวิทย์ศักดานนท์ นายวีระศักดิ์ เขื่อนแก้ว นายบุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์

ต่อมา มีการประชุมคณะกรรมการกลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด ได้ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการมาสมทบร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย นางผ่องพรรณ ปาละพงศ์ นายบดินทร์ กินาวงศ์ นางอินทิรา สุภาแสน นางวีระพรรณ ลือชัย เจ้าสุรีย์ ณ เชียงใหม่ น.ส.ชญาณี ฉลาดแหลม น.ส.จิรฐา แจ่มสุวรรณ น.ส.ณัฏฐพิมล ชื่นดวง น.ส.คำศรีดา แป้นไทย นางจิณภัทร ประโยชน์เจริญผล นางพวงเพชร นามวงศ์พรหม นางวารณี ศรีสวัสดิ์ เป็นต้น

คณะกรรมการกลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปี เมืองเชียงใหม่ ได้รายงานให้นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบถึงการดำเนินงานต่างๆ และท่านยินดีรับเป็นที่ปรึกษา หลังจากนั้นคณะกรรมการได้เดินทางไปสักการะพระบรมรูปพญามังราย ณ กู่พระยาเม็งราย วัดงำเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อขอพรและขออนุญาตในการจัดสร้างพระพุทธรูปพระเจ้าค่าคิง และพระบรมรูปพญามังราย เพื่อให้สำเร็จลุล่วง ต่อมาได้ทำกิจกรรมรณรงค์หาเงินทุนด้วยการจัดกิจกรรมล่องเรือ ฟังบรรยายอดีตเชียงใหม่ 720 ปี และการรับบริจาคจากบุคคล และหน่วยงานต่างๆ จึงได้ทุนทรัพย์ในการหล่อพระพุทธรูป “พระเจ้าค่าคิง” พระประทับยืนปางห้ามญาติ พระประจำของพญามังราย ปฐมกษัตริย์นครเชียงใหม่ ซึ่งองค์จริงประดิษฐาน ณ วัดพระเจ้าเม็งราย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ในการหล่อนั้น ต้องใช้เงินมาก และทางคณะกรรมการยังไม่มีทุน ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้เดินทางไปที่วัดถ้ำเมืองนะ อ.เชียงดาว เพื่อไปขออนุญาตจากพระอาจารย์วรงคต (หลวงตาม้า)จึงได้รับเมตตาให้ร่วมหล่อพร้อมกับพระพุทธรูปของหลวงตาม้า ณ โรงหล่อกุลวัฒนา อ.สันกำแพง ในวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 17.29 น. ก่อนประกอบพิธี นายสุรชัย จงรักษ์ ได้เป็นเจ้าพิธีบวงสรวงสังเวยเทพยดาอารักษ์ หลังจากหล่อเสร็จแล้ว จึงได้อัญเชิญขึ้นไปประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารในเวลาต่อมา โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานในพิธี

ต่อมา เมื่อเวลา 14.59 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 โดยเมตตาจาก พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานหล่อพระบรมรูปพญามังราย (ประทับนั่ง)ขึ้นอีกองค์หนึ่ง ณ โรงหล่อกุลวัฒนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ซึ่งในภาคเช้าของวันเดียวกันนั้น กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ได้จัดงานพิธีทำบุญ “วันกตัญญู” เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณ และอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปถึงท่านเหล่านั้น ณ วัดโลกโมฬี ในโอกาสครบรอบ 720 ปี แห่งการสถาปนาเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 และยังทำบุญแผ่กุศลถึงพระคุณบิดา-มารดา พี่น้อง พี่ป้าน้าอาว์ ปู่ย่าตายาย ผู้มีบุญคุณ ผู้มีพระคุณทั้งหลาย ผู้เคยร่วมทุกข์ร่วมสุข เคยมีความผูกพันกันมาในอดีต บุคคลอันเป็นที่รัก ตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ล่วงลับไปแล้วของท่านที่เข้าร่วมพิธี โดยร่วมกันจารึกชื่อ-สกุล ของแต่ละคนที่ล่วงลับไปแล้ว ลงไปในบาตรกตัญญูด้วย.

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS