แรงงานจังหวัดเชียงใหม่แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานเก็บลำไยและลิ้นจี่

26 เมษายน 2017 | หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวลำไย ลิ้นจี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลไม้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ของทุกปี เกษตรกร/ผู้ประกอบการ จะประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เนื่องจากแรงงานในท้องถิ่น ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ทำให้หลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรจึงหันไปจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานทดแทนเพื่อให้ทันเวลา และไม่ให้ผลผลิตเสียหาย โดยนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวจะมีการ นำแรงงานต่างด้าวจากต่างพื้นที่เข้ามาทำงาน ทั้งการเก็บ คัด และใส่ตะกร้า

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหา และให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ ในการนำแรงงานต่างด้าว จากนอกพื้นที่เข้ามาทำงาน โดยนายจ้างที่ต้องการนำแรงงานต่างด้าวของตนไปทำงานเก็บลำไย ลิ้นจี่ ตามสวนต่างๆ ของเกษตรกร ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเพื่อให้สามารถทำงานในสถานที่ทำงานแห่งอื่นได้ ดังนี้

  1. กรณีขอเพิ่มสถานที่ทำงานภายในจังหวัดเชียงใหม่ ให้แรงงานต่างด้าวยื่นคำขอเพิ่มสถานที่ทำงาน โดยยื่นคำขอ 1 ฉบับ พร้อมชำระค่าคำขอ 100 บาท เพื่อขอเพิ่มสถานที่ทำงานได้หลายแห่งตามความจำเป็นของนายจ้าง โดยนายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตเพิ่มสถานที่ทำงานตามเหตุผลและความจำเป็น ซึ่งแรงงานต่างด้าวจะสามารถทำงานกรรมกรตามประเภทกิจการของนายจ้างได้ทุกสถานที่ในจังหวัดเชียงใหม่
  2. กรณีขอเพิ่มสถานที่ทำงานจากท้องที่จังหวัดอื่นมาทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ ให้แรงงานต่างด้าวยื่นคำขอเพิ่มท้องที่และสถานที่ทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตทำงาน โดยให้ยื่นคำขอ 1 ฉบับต่อการขอเพิ่มท้องที่ 1 ท้องที่จังหวัด พร้อมชำระค่าคำขอ 100 บาท เพื่อขอเพิ่มสถานที่ทำงาน ในหลายท้องที่จังหวัดตามความจำเป็นของนายจ้าง โดยนายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตเพิ่มท้องที่ทำงาน ได้ตามเหตุผลและความจำเป็น ซึ่งแรงงานต่างด้าวจะสามารถทำงานกรรมกรตามประเภทกิจการของนายจ้างได้ทุกแห่งในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อได้รับอนุญาตให้เพิ่มสถานที่ทำงาน หรือท้องที่ในการทำงานแล้วจะได้รับหนังสือรับรอง การอนุญาตให้เพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงานแล้วแต่กรณี ให้นำติดตัวไว้พร้อมใบอนุญาตทำงานเพื่อเป็นหลักฐานแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หากมีการตรวจสอบ

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม มาทำงานในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้แล้ว ยังสามารถจ้างแรงงานต่างด้าว กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง หรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน มาทำงานได้เช่นกัน เนื่องจากสามารถยื่นขออนุญาตทำงานได้ทุกประเภทงาน และชำระเพียงค่าคำขอ 100 บาท/คน หรืออีกหนึ่งช่องทาง นายจ้างสามารถไปติดต่อคัดเลือกแรงงานคนไทยที่มารองานเป็นประจำทุกวัน ณ จุดจัดระเบียบแรงงาน บริเวณด้านหลังศูนย์ดำรงธรรมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว โทร. 0 5311 2912-4 หรือ งานบริการจัดหางานเพื่อคนไทย โทร. 0 5311 2744-6 ในวันและเวลาราชการ.

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS