Skip to main content

ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักถิ่นเกิดจังหวัดเชียงใหม่ คว้าชนะเลิศ การประกวดตีกลองสะบัดชัย

ศิลปวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการประกวดตีกลองสะบัดชัย ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนศิลปะการตีกลองสะบัดชัย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักและเรียนรู้ศิลปะการตีกลองสะบัดชัย รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิด “กิจกรรมการประกวดตีกลองสะบัดชัย” ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะการตีกลองสะบัดชัย ที่สมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกิจกรรมประกวดตีกลองสะบัดชัยขึ้นภายในงาน LANNA EXPO 2017

โดยศูนย์การเรียนรู้ 21 ศูนย์ จาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้จัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 300 คน โดยมีศิลปินพื้นบ้าน พ่อครู แม่ครู เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านนี้สู่คนรุ่นใหม่ และได้นำผลผลิตจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวเข้าร่วมการประกวดตีกลองสะบัดชัยและร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคนิค และรูปแบบการแสดงผ่านการประกวดตีกลองสะบัดชัยเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ผลการประกวดประกวดตีกลองสะบัดชัย ประจำปี 2560 ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักถิ่นเกิดจังหวัดเชียงใหม่ รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาวัดศรีดอนมูล(บ้านห้วยไร่) จังหวัดเชียงราย รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์การเรียนรู้ลูกแม่อิ จังหวัดเชียงใหม่ รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

รางวัลชมเชย 2 ทีม ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้สลีปิงจัยแก้วกว้าง จังหวัดเชียงใหม่และศูนย์การเรียนรู้เยาวชนต้นกล้าบ้านต๊ำ จังหวัดพะเยา รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์การเรียนรู้ที่เข้าประกวดทุกทีม จะได้รับประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

สำหรับ โครงการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะการตีกลองสะบัดชัยแก่ศูนย์การเรียนรู้ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักและเรียนรู้ศิลปะการตีกลองสะบัดชัย รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป

ข้อมูลเพิ่มเติม