Skip to main content

นักโบราณคดีเผยผลการศึกษาทางโบราณคดีวิหารวัดยางกวง

ศิลปวัฒนธรรม

นักโบราณคดีเผยผลการศึกษาทางโบราณคดีวิหารวัดยางกวง พบว่าฐานรากของวิหารหลังนี้ตั้งอยู่บนชั้นทับถมที่ปรากฏหลักฐานร่วมสมัยล้านนา คาดว่าเป็นที่ตั้งของวัดน่างรั้ว ตามที่ปรากฏในโคลงนิราศหริภุญชัย

ตามที่สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ได้ดำเนินการขุดค้น-ขุดแต่งทางโบราณคดีเพื่อศึกษารูปแบบดั้งเดิมของวิหารวัดยางกวง ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่จะดำเนินการบูรณะ นั้น ผลการศึกษาและวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี พบว่าวิหารวัดยางกวง มีพัฒนาการรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 4 ยุคด้วยกัน คือ

ยุคที่ 1 เป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบลดชั้น ด้านหน้า 3 ชั้น และด้านหลัง 3 ชั้น ฐานอาคารเป็นฐานหน้ากระดานซ้อนกัน 3 ชั้น โดยในยุคที่ 1 นี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 สมัยย่อย คือ สมัยที่ 1 ปรากฏร่อยรอยฐานพระและแนวแท่นบูชาที่ค่อนข้างเรียบง่าย สะท้อนถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของชุมชนผู้สร้างที่ยังไม่มั่นคงมากนัก สมัยที่ 2 ปรากฏร่องรอยการตกแต่งฐานพระด้วยลายปูนปั้นประดับกระจกจืน จากลักษณะทางสถาปัตยกรรมผังอาคารที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจากกลุ่มวัฒนธรรมเชียงตุง ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่พระยากาวิละได้กวาดต้อนผู้คนจากเมืองเชียงตุงลงมาตั้งถิ่นฐานในเมืองเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ.2345 จึงกำหนดอายุของสิ่งก่อสร้างยุคที่ 1 ทั้ง 2 สมัย ครอบคลุมช่วงระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2350 - 2450

ยุคที่ 2 จากร่องรอยที่ปรากฏสันนิษฐานว่าพื้นที่บริเวณนี้อาจประสบปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง จึงมีการปฏิสังขรณ์อาคารวิหารใหม่โดยถมปรับพื้นให้สูงขึ้น ทำให้รูปแบบวิหารเปลี่ยนไป กลายเป็นอาคารผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบลดชั้น ด้านหน้า 2 ชั้น ด้านหลัง 2 ชั้น สามารถกำหนดอายุของอาคารยุคนี้ครอบคลุมช่วงเวลาประมาณ ปี พ.ศ.2450 - 2500

ยุคที่ 3 อาคารวิหารเหลือสภาพเพียงฐานลานโล่ง มีเพียงหลังคาคลุมเฉพาะองค์พระประธาน ส่วนฐานพระถูกสร้างทับด้วยคอนกรีตแบบเรียบง่าย ซึ่งสภาพดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ผู้คนอพยพหนีภัยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลให้สภาพอาคารทรุดโทรม สามารถกำหนดอายุวิหารยุคที่สามได้ระหว่าง พ.ศ.2500 - 2549

ยุคที่ 4 เป็นอาคารวิหารสมัยใหม่คอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนฐานและผนังก่ออิฐ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2549 และใช้มาจนถึง พ.ศ. 2560

จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่าฐานรากของวิหารหลังนี้ตั้งอยู่บนชั้นทับถมที่ปรากฏหลักฐานร่วมสมัยล้านนา จึงสันนิษฐานได้ว่าวิหารหลังนี้น่าจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ที่มีการใช้งานมาตั้งแต่สมัยล้านนา (ราวพุทธศตวรรษที่ 21 - 22) ซึ่งคาดว่าน่าจะเคยเป็นที่ตั้งของวัดน่างรั้ว ตามที่ปรากฏในโคลงนิราศหริภุญชัย

ขอบคุณข้อมูล เพจ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่

#ผลการศึกษาทางโบราณคดีวิหารวัดยางกวง ++ตามที่สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ได้ดำเนินการขุดค้น-ขุดแต่งทางโบราณคดีเพื่อศึกษา...

โพสต์โดย กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ บน 29 พฤศจิกายน 2017

ข้อมูลเพิ่มเติม