Skip to main content

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมงาน ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์

กิจกรรม

ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยรวบรวมวิถีชีวิตท้องถิ่นที่หาชมได้ยากมาจัดแสดง

ผศ.สุชานาฎ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน “ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์” ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยภายในงาน จะมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” ประจำปี 2561 และการเสวนาวิชาการ องค์ความรู้จากใบลาน เรื่อง “ใบลานล้านนา : การอนุรักษ์และเผยแพร่” , การบรรยายในหัวข้อ “เยอรมันกับใบลานล้านนา” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) รวมทั้งกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตต่างๆ เช่น

  • การอบรมการจักสานดอกไม้ และกล่องที่ระลึกจากไม้ไผ่
  • การอบรมการปั้นตุ๊กตาดินเผา
  • การอบรมการตัดช่อตุงล้านนา (ตุง 12 ราศี)
  • ซุ้มสาธิตด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
  • ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ล้านนา และอาหารล้านนา (กาดหมั้ว) ตลอดทั้งวัน

ทั้งนี้ ถือเป็นงานที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา เพราะรวบรวมวิถีชีวิตท้องถิ่นที่หาชมได้ยากมาจัดแสดง โดยเฉพาะความหลากหลายของชาติพันธุ์ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวล้านนาในอดีต รวมถึง ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561

ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

053-885860, 053-885880, 053-885883

http://www.culture.cmru.ac.th