Skip to main content

เตรียมจัดงาน "ลำไยไทย ลำไยลำพูน" ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2560 อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี

กิจกรรม

จังหวัดลำพูน เตรียมจัดงาน "ลำไยไทย ลำไยลำพูน" ปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2560 อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี มุ่งเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงผลผลิต และผลิตภัณฑ์ลำไยของจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนส่งเสริมสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม และหัตอุตสาหกรรม ( OTOP ) งานวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

บ่ายวันนี้ (21 กรกฎาคม 2560) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ปี 2560 เพื่อเตรียมการจัดงาน ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2560 อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี

การจัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน มุ่งเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงผลผลิต และผลิตภัณฑ์ลำไยของจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม และหัตอุตสาหกรรม (OTOP) งานวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน รวมทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560

งานเริ่มวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ชมขบวนแห่รถประดับลำไย ประกอบด้วย ขบวนที่ 1 เป็นขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขบวนที่ 2 เป็นขบวนรถแห่ประดับลำไย 10 ขบวน นำโดย MASCOT จังหวัดลำพูน ช่วงเย็นมีพิธีเปิดงานและเปิดตัวผู้เข้าประกวดธิดาลำไย

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีการจัดเสวนาการผลิตลำไยคุณภาพเพื่อการส่งออกและการเชื่อมโยงตลาดและช่วงค่ำมีการแสดงของนักเรียน, ประกวดร้องเพลงประเภทประชาชนทั่วไป

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 มีการจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการเกษตร, การประกวดลำไยสดช่อ/ลำไยพวงโตผลใหญ่, การประกวดลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง, การประกวดขนมจากผลิตภัณฑ์ลำไย (สด/แห้ง), การประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง, การประกวดนวัตกรรมด้านการเกษตร

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีการแข่งขันการจัดอาหารโต๊ะจีนที่มีลำไยเป็นส่วนประกอบ,การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3-5 ดาว กว่า 30 ร้าน และการออกร้านของอำเภอทั้ง 8 อำเภอ, การแสดงของนักเรียนบนเวทีกลางและการประกวดร้องเพลงประเภทนักเรียน นักศึกษา และจะมีการประกวดรอบตัดสิน

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ประกวดธิดาลำไย,การตัดจำหน่ายสินค้าเกษตร/ลำไย และช่วงเย็นของทุกวันมีการจัดฟ้อนเทิดพระเกียรติฯ, การจัดให้มีถนนคนเดินตลอด 7 วัน, การจัดกาดป้อเมืองลำพูนในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และการจัดแสดงของศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียง ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว มาชม ชิม ช็อป ในงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม

8-14 สิงหาคม 2560

บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน