Skip to main content

จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน แก่นักเรียนที่บกพร่องในการได้ยินเสียง

ข่าวทั่วไป

จังหวัดเชียงใหม่จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน แก่นักเรียนที่บกพร่องในการได้ยินเสียง ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานอาหารกลางวัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานอาหารกลางวัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องในการได้ยินเสียง จำนวน 231 คน

การจัดโครงการน้ำพระทัยอาหารกลางวัน โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย และองค์กรการกุศลต่างๆ ได้ร่วมกันจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 20 เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤต 

โดยทรงเล็งเห็นว่าอาหารกลางวันเป็นมื้อที่สำคัญ มีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่ทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกอบธุรกิจการงาน การเรียนหนังสือ เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้พลังงานในการทำกิจกรรมเหล่านั้น และหากทุกคนมีความอิ่มไม่ต้องหิวโหยอาหาร ก็จะมีกำลังใจต่อสู้ชีวิตเป็นการช่วยลดปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมไปได้อีกทางหนึ่ง

กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานอาหารกลางวันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคภาค 9 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม