Skip to main content

เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด ปรุงเมนูแกงโฮ๊ะ แกงเพื่อสุขภาพ

ซะป๊ะเรื่องราว

เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด สาธิตปรุงอาหารเมนูแห่งความสามัคคี แกงโฮ๊ะ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาดูงานศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน โรงเรียนอนุบาลสุมาลี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด

โดยพระเดชพระคุณ เปิดเผยว่าช่วงเข้าพรรษาญาติโยมนำอาหารมาถวายส่วนใหญ่จะเป็นห่อนึ่งและแกงฮังเล พระสงฆ์ฉันท์ไม่หมดรู้สึกเสียหายจึงทำเมนูแกงโฮ๊ะ แจกผู้ยากไร้และชาวบ้าน ซึ่งแกงโฮ๊ะเป็นการรวมเอากับข้าวและผักสมุนไพรพื้นเมืองมาคั่วรวมกัน

ที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน โรงเรียนอนุบาลสุมาลี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าอบรมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ตามปณิธาน รักษ์วัฒนธรรม สู่นักเรียนและชุมชน ที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 15 ฐาน ประกอบด้วยการแสดงพื้นบ้าน งานหัตถกรรมพื้นบ้านการทอผ้า การทำอาหารพื้นเมือง ซึ่ง พระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ได้ลงมือสาธิตปรุงอาหารพื้นเมืองเมนูแกงโฮ๊ะ ให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานได้ชิม โดยทางผู้บริหารสมาคมได้ ร่วมทำบุญถวายปัจจัยแด่ พระเดชพระคุณเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด ก่อนที่พระเดชพระคุณจะมอบเงินให้ทาง ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน โรงเรียนอนุบาลสุมาลี เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาชนในศูนย์ฯ ต่อไป

พระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เปิดเผยว่าถึงเมนูแกงโฮ๊ะ เริ่มมาจากช่วงเข้าพรรษา ญาติโยมจะนำอาหารมาถวายที่วัดเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่จะเป็นกับข้าวประเภท ห่อนึ่งไก่ ห่อนึ่งหมู แกงฮังเล พระสงฆ์ในวัดจะฉันท์ไม่หมด และเกิดความเสียดาย จึงนำมาปรุงเป็นแกงโฮ๊ะ แจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ และชาวบ้านในอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งแกงโฮ๊ะ เป็นการรวมเอากับข้าวและผักสมุนไพรพื้นเมืองมาคั่วรวมกันจนกลายเป็นแกงแห่งความสามัคคี นอกจากนี้ส่วนประกอบในแกงโฮ๊ะส่วนใหญ่จะเป็นผักสมุนไพร เช่นตะไคร้ ใบมะกรูด ใบชะพลู กระเทียม หอมแดง เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่าเป็นแกงเพื่อสุขภาพอีกเมนูหนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม