Skip to main content

เชียงใหม่จัด “กิจกรรมชาวนาน้อย ร้อยเคียวเกี่ยวข้าว”

ซะป๊ะเรื่องราว

เชียงใหม่จัด “กิจกรรมชาวนาน้อย ร้อยเคียวเกี่ยวข้าว” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้อยู่ตามแนวพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ บ้านชาวนาโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านท่า (ร้องขี้ควาย) ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ “กิจกรรมชาวนาน้อย ร้อยเคียวเกี่ยวข้าว” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้อยู่ตามแนวพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมไปถึงส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มเกษตรกร ได้อนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง และเป็นการสืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวนาอีกด้วย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสา กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ประมาณ 500 คน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับ โครงการดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน การเผยแพร่พันธุ์ข้าวไทยให้ประชาชนได้รับรู้ ดังคำขวัญ สืบสานภูมิปัญญา สู้ชาวนารุ่นใหม่ นอกจากนี้ ข้าวสารที่เกี่ยวได้ทั้งหมดจากในกิจกรรม จะนำไปร่วมทำบุญตักบาตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และ นำไปแจกจ่ายแก่เด็กด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม