Skip to main content

"เลี้ยงปลาสะเด็ดโต้ ขายสร้างรายได้เสริมจากสวนลำไยกับชาวแม่วาง เชียงใหม่"

ซะป๊ะเรื่องราว

ชุมชน ม.2 บ้านแสนคันธา ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง ใช้พื้นที่มีบ่อน้ำร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลาหมอไทยหรือที่คนทางภาคเหนือเรียกว่า"ปลาสะเด็ด" ปล่อยปลาจำนวน 4,000 ตัว เลี้ยงประมาณ 4-5 เดือนขายได้กิโลละ 80-100บาท/กิโลกรัม โดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงในพื้นที่

วันที่ 13กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงานและความยั่งยืนของโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ม.2 บ้านแสนคันธา ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางกัลยกร สัมโน เกษตรอำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่และบุคคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า "อาชีพเกษตรกรรมมีหลากหลายสาขาไม่ว่าปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ล้วนแต่เป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการเกษตรทั้งในจุลภาค และมหภาคเริ่มตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน แต่ที่สำคัญชุมชนและคนในชุมชนต้องเข้มแข็ง สมัครสมานสามัคคีที่จะร่วมกันพัฒนาโดยมีทางส่วนราชการที่ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆสู่ชุมชน ดังโครงการ 9101 ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมีอย่างยั่งยืน ที่เป็นโครงการหนึ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนดำเนินงานผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง ที่ผ่านการวิเคราะห์ชุมชนความต้องการตามสภาพภูมิสังคม" 

จากโครงการดังกล่าวพบว่าชุมชน ม.2 บ้านแสนคันธา ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรทำสวนลำไยเป็นส่วนมาก   ในพื้นที่มีบ่อน้ำร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วที่ใช้สำหรับแก้ปัญหาในช่วงแล้งสำหรับเพื่อทำสวนลำไยซึ่งเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งมักจะประสบปัญหาราคาผลผลิตเป็นประจำ จากปัญหาดังกล่าวจึงร่วมกันเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการเดังกล่าวจำนวน 624,812  บาท โดยดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลาหมอไทยหรือที่คนทางภาคเหนือเรียกว่า"ปลาสะเด็ด"ดำเนินการโดยกลุ่มเลี้ยงปลาหมอไทย เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรในชุมชนอีกทางหนึ่ง พื้นที่ดำเนินการบ่อขนาดครึ่งงานจำนวน4กระชังปล่อยปลาจำนวน 4,000 ตัว เลี้ยงประมาณ 4-5 เดือนขายได้กิโลละ 80-100บาท/กิโลกรัม โดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงในพื้นที่ ทำรายได้เกือบ 5 หมื่นต่อครั้ง ซึ่ง1 ปีทางกลุ่มวมีแผนการเลี้ยงประมาณ 2 รอบ /ปีเท่าจะมีรายได้ประมาณ 100,000บาท/ปี บนพื้นที่ผลิตเพียงครึ่งงาน ซึ่งมีการขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียงกว่า 30 ครัวเรือน ก่อเกิดรายได้กับชุมชนมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

นางกัลยกร สมโน เกษตรอำเภแม่วางให้ข้อมูลว่า การดำเนินกิกรรมดังกล่าวเกิดจากความต้องการของชุมชน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานบูรณาการในระดับพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น กรมประมงตรวจบัญชี เป็นต้นและทางกลุ่มยังมีการบริหารจัดการกลุ่มตอบแทนสู่ชุมชน โดยเป็นศูนย์เรียนรู้ ,แหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนและอำเภอใกล้เคียงเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม