Skip to main content

“แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์”

แอ่วม่วนจวนมา

หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดงาน ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ประจาปี 2560 ภายใต้แนวคิด “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์” ขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน นี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาให้ดารงอยู่สืบไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานเชียงใหม่และสานักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม ความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่นับวันจะถูกลืมเลือนหายไปจึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและมุ่งส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาโดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดงาน ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ประจาปี 2560 ภายใต้แนวคิด “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์” ขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน นี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาให้ดารงอยู่สืบไป

กิจกรรมภายในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ อาทิ กิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง” ฟ้อนบูชาผางปะตี๊ด จานวน 300 คน จุดผางปะตี๊ดรอบคูเมือง จุดผางปะตี๊ดถวายเป็นพุทธบูชา สืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย ไหว้สาพระสิริมังคลาจรรย์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมสี่แจ่งเมืองการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ การประกวดเทพี - เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ ประจาปี 2560 กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยวัฒนธรรมทั่วเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการตกแต่งโคมไฟสีสันยี่เป็งเพื่อเติมแต่งแสง สี แห่งรัตติกาลยามค่าคืนของเมืองเชียงใหม่ให้สว่างไสวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับพิธีเปิดงำนประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560 จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน นี้ ณ ลำนด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

 

 

หมายเหตุ:
- กาหนดจุดอนุญาตให้ปล่อยโคมไฟบริเวณสะพานนวรัฐ ในวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 - 01.00 น. ของวันถัดไป
- การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.30 น., 21.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม