Skip to main content

เชิญร่วมงาน “เทศกาลลอยกระทงวิถีล้านนา สะพานขาวทาชมภู” จ.ลำพูน

แอ่วม่วนจวนมา

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 “เทศกาลลอยกระทงวิถีล้านนา สะพานขาวทาชมภู” ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับอำเภอแม่ทา เทศบาลตำบลทาปลาดุก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลำพูน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดลำพูน วัดทาชมภู และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ 1 สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา จัดงาน “เทศกาลลอยกระทงวิถีล้านนา สะพานขาวทาชมภู” ณ สะพานขาวทาชมภู ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน “เทศกาลลอยกระทงวิถีล้านนา สะพานขาวทาชมภู” จ.ลำพูน ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  โดยมีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามคติความเชื่อและประเพณีแบบล้านนา ณ วัดทาชมพู   มีการสวดมนต์ พิธีบายศรีและผูกข้อมือร่วมกับชุมชนในพื้นที่ รับประทานอาหารตามแบบวิถีชุมชนจากซุ้มกาดหมั้วคัวลำ โดยเฉพาะไก่แดงทาชมภูซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นแห่งเดียวของอำเภอแม่ทา และอาหารพื้นเมืองอีกกว่า 20 รายการ พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ ฟ้อนหริภุญชัย ฟ้อนดาบ ฟ้อนสวิง ฟ้อนแม้ว สะล้อซอซึง และรำวงย้อนยุ และในเวลา 20.30น. ร่วมลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคาริมแม่น้ำแม่ทา พร้อมอธิษฐานลอยโคมบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีกว่า 500 ลูก ทั้งนี้ ชุมชนทาปลาดุกได้จัดเตรียมกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและโคมลอยมาจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานด้วย

สะพานขาวทาชมภูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอแม่ทาและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งจากจุดนี้ไปมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น อุโมงค์รถไฟขุนตาน และ อุทยานแห่งชาติขุนตาน และที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณสะพานขาวทาชมภู ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองรอง การจัดงานเทศกาลลอยกระทงครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่ทา และเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อัตลักษณ์วิถีล้านนา ให้สืบทอดต่อชนรุ่นหลังต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับชุมชนในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร

ข้อมูลเพิ่มเติม