(คลิป) ป่าแทบแตก! ชาวบ้านหลายร้อยเฮโลเข้าป่าพะเยาเก็บเห็ดถอบดึกคัก เผยราคายังแพงถึงกิโลฯละ 700-900 บาท

พะเยา – ป่าดอยภูเงิน-ดอยร่องปอ เมืองพะเยา แทบแตก..ชาวบ้านเฮโลเก็บเห็ดถอบคึกคักทั้งวัน หลังเห็ดออกมากกว่าทุกปี แถมยังมีราคาแพงขายได้กิโลฯ ละ 700-800 บาท ขณะที่ อช.แม่ปืม-ภาคีเครือข่าย-วิสาหกิจชุมชนฯ ออกประกาศตั้งด่านฯ เก็บค่าหัว คนในตำบล 20 อำเภอเดียวกัน 50 คนนอกอำเภอหัวละ 100 บาท..ได้เกิน 2 กก.ต้องแบ่ง 1 ใน 10 เข้าพื้นที่

เมื่อวานนี้ (26 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านทั้งในและนอกอำเภอเมืองพะเยา หลายร้อยคน ซึ่งมีทั้งเดินเท้า ขี่รถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เดินทางมุ่งหน้าขึ้นดอยภูเงิน-ดอยร่องปอ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา เพื่อหาเห็ดถอบ หรือเห็ดเผาะในป่าบนเขา ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้คนทั่วไปเพราะรสชาติอร่อยกว่าเห็ดถอบจากที่อื่น และมีราคาแพงขายได้ถึงกิโลกรัมละ 700- 900 บาท

จนทำให้บริเวณผืนป่าดอยร่องปอและดอยภูเงินคึกคักไปด้วยผู้คนทั้งในและนอกพื้นที่ ที่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์การหาเห็ดถอบเสาะหาบนดอยตลอดทั้งวัน

สำหรับเห็ดถอบดอยร่องปอและดอยภูเงิน จะมีความแตกต่างจากเห็ดที่อื่น ลักษณะดอกเห็ดสีขาว นิ่ม เนื้อในสีขาวนุ่ม เมื่อนำมาต้มสุกรับประทานจะมีรสชาติอร่อย หอมนุ่ม ซึ่งเห็ดถอบในพื้นที่ดังกล่าวได้ออกมาเป็นจำนวนมากและออกมาหลายวันแล้วยังมีราคาสูง

ขณะเดียวกันมีรายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้ได้มีประกาศประชาสัมพันธ์จากอุทยานแห่งชาติแม่ปืม กับภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองตำบลบ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา และวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.บ้านเหล่า ระบุว่า โดยความเห็นชอบของนายอำเภอแม่ใจและประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ปืม ได้จัดทำแผนการดำเนินงานบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่ปืม โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและชุมชนในท้องที่ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ

อ้างว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติให้เป็นไปตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมบูรณ์และมีความยั่งยืน สามารถอำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ชุมชนโดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป จะมีการตั้งจุดบูรณาการร่วมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชุมชนในท้องที่ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จำนวน 6 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 จุดสกัดอ่างเก็บน้ำแม่ปีม
จุดที่ 2 จุดเฝ้าระวังไฟป่าและบูรณาการร่วมบ้านหนองบัว (พระธาตุจำม่วง)
จุดที่ 3 จุดเฝ้าระวังไฟป่าและบูรณาการร่วมบ้านดงอินตาเหนือ (ก็อดไม้เนิ้ง)

จุดที่ 4 จุดเฝ้าระวังไฟป่าและบูรณาการร่วม บ้านดงอินตาเหนือ (ห้วยหลวง)
จุดที่ 5 จุดเฝ้าระวังไฟป่าและบูรณาการร่วมบ้านดงบุญนาค (กิ่วย่าง)
จุดที่ 6 จุดเฝ้าระวังไฟป่าและบูรณาการร่วมบ้านดงบุนนาค (กิ่วต่ำ)

ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ปฏิบัติงานในแต่ละจุดตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ที่จะเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืม ท้องที่ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ ทุกคนต้องลงทะเบียนการเข้าและออก ณ จุดบูรณาการร่วมทุกจุด โดยกำหนดให้เข้าและออกในเวลา 05.00-17.00 น.ของทุกวัน ยกเว้นผู้ที่ปฏิบัติงานและได้รับอนุญาตจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืมเป็นกรณีไป

สำหรับคนที่จะเข้าไปเก็บหาทรัพยากรที่เกิดใหม่ทดแทนได้ ได้แก่ เห็ด หน่อไม้ ไข่มดแดง แมงมัน อึ่งอ่าง ฯลฯ ต้องแสดงบัตรในการอนุญาตให้เข้าพื้นที่ที่ออกโดยอุทยานแห่งชาติแม่ปืม ได้แก่ บัตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า บัตรอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) บัตรอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (อส.อช.) และบัตรชั่วคราวที่ออกโดยอุทยานแห่งชาติแม่ปืมและวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านเหล่า เป็นต้น

และจะต้องชำระค่าบำรุงเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.บ้านเหล่า เพื่อนำเงินไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกพื้นที่ ต.บ้านเหล่า อ.แมใจ ณ จุดบูรณาการร่วม

โดยอัตราค่าบำรุงเข้ากองทุนได้กำหนดเป็น 2 กลุ่มบุคคล ได้แก่
1. ประชาชนที่มีภูมิลำเนาตามบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ในท้องที่ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งเข้าไปเก็บหา ทรัพยากรที่เกิดใหม่ทดแทนได้มีน้ำหนักรวม 1 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องชำระค่าบำรุง คนละ 20 บาท
2. ประชาชนที่มีภูมิลำเนาตามบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่นอกเขต ต.บ้านเหล่า แต่อยู่ในตำบลท้องที่ของอำเภอแม่ใจ จะต้องชำระค่าบำรุงคนละ 50 บาท และหากมีภูมิลำเนานอกเขตอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ทุกพื้นที่จะต้องชำระค่บำรุงคนละ 100 บาท

และที่จุดบูรณาการร่วมจะมีการจัดเก็บสถิติน้ำหนักของทรัพยากรที่เกิดใหม่ทดแทนได้ทุกชนิดเพื่อเป็นงานศึกษาวิจัย ทั้งนี้ หากผู้ใดที่เก็บหาเห็ดโดยมีจำนวนน้ำหนักรวมตั้งแต่ 2 กิโลกรัมขึ้นไป จะต้องนำไปแบ่งออกเป็น 10 ส่วน แล้วจะนำ 1 ส่วนเข้าสู่ธนาคารออมเห็ดของวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านเหล่า เพื่อนำไปพัฒนาและขยายพันธุ์เห็ดกลับสู่ปาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิมต่อไป

หากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท หรืออาจถูกจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า